stripes Icoon Nieuws

Docentenmiddag 2017

Bijeenkomst voor docenten van TopTaal

Meer dan honderd NT2-docenten (in opleiding) waren aanwezig op de docentenmiddag van TopTaal Groep op 21 april 2017: een bijeenkomst speciaal voor de docenten die werken of in de toekomst gaan werken voor de taalaanbieder. De bijeenkomst vond plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht, waar in verschillende zalen diverse workshops plaatsvonden. Onderwerpen van alfabetisering en autonoom leren tot aan inburgering en differentiëren passeerden de revue. Docenten gaven de middag na afloop een 8, een mooi cijfer voor een middag waarin kennis werd gedeeld, maar ook nieuwe contacten werden opgedaan. In dit sfeerverslag vind je een korte impressie van de workshops die zijn gegeven.

“Wat goed dat jullie dit elk jaar doen. Een goede traditie inmiddels”

Plenaire opening door Monique Deenik

De derde docentenmiddag van TopTaal Groep werd geopend door directeur Monique Deenik. In een korte presentatie vertelde zij waar TopTaal op de kaart staat met verschillende soorten trajecten. Zo zijn er regio’s waar TopTaal de educatietrajecten voor de gemeente en inburgeringstrajecten verzorgt, werkt Taal in het Bedrijf voor opdrachtgevers door heel Nederland en is er sinds 2016 Stichting Leren Helpt!, een deel van de organisatie dat zich focust op het matchen van mensen die hulp willen met taal en taalvrijwilligers. Ook besteedde Monique aandacht aan hoe inburgeringstrajecten tegenwoordig in het nieuws komen en hoe TopTaal ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar trajecten gewaarborgd wordt. Dat goede docenten daarbij nodig zijn, staat natuurlijk buiten kijf.

Workshops

Iedereen actief! door Anja Valk
Taalmethodes bieden kant-en-klare lessen waarmee je goed les kunt geven. Maar daarnaast wil je soms ook wat anders met de cursisten die je begeleidt. Wat doe je bijvoorbeeld om de woordenschat van een bepaalde les nog een keer te herhalen? Wat kun je doen met de leesteksten in de leergang? In deze workshop maakten docenten kennis met verschillende werkvormen, onder andere uit het boek Actief met taal. Ze kregen uitleg over hoe ze deze werkvormen, waarin aan verschillende taalvaardigheden wordt gewerkt, kunnen toepassen bij het lesmateriaal dat ze zelf gebruiken. Daarnaast legde ze uit waarom het belangrijk is om activerende werkvormen te gebruiken, bijvoorbeeld omdat de effectieve leertijd dan langer wordt en het de motivatie van cursisten verhoogt. Na de workshop gingen docenten naar huis met een opdracht aan zichzelf: welke werkvorm gaan ze proberen, wanneer en met welke cursisten en wat hebben ze daar nog voor nodig?

Taal leren op maat, differentiëren in de NT2-klas door Caroline Bakker
Hoewel TopTaal werkt met voornamelijk homogene groepen, zullen er binnen een groep altijd kleine verschillen ontstaan in niveau en leerbaarheid. Sommige cursisten hebben moeite met schrijven, terwijl andere meer ondersteuning nodig hebben in het spreken. Goed differentiëren is een uitdaging, maar ook een kans om veel voor individuele cursisten te betekenen. In deze workshop lag de focus op combineren van klassikaal en zelfstandig werken en het aanbrengen van niveauverschillen in dezelfde opdracht uit de methode. Binnen de workshop hebben docenten veel met elkaar gedeeld op het gebied van differentiëren, waarbij Caroline Bakker praktische handvatten aanbood. Ook maakten de docenten in de workshop een les die ze in de praktijk konden toepassen en hebben ze deze aan elkaar gepresenteerd.

Doelgerichte spreekvaardigheid door Esther Oosterling en Ruth Monas
Om de spreekvaardigheid van je cursisten goed te ontwikkelen zijn functionele en relevante oefeningen noodzakelijk. Esther Oosterling (docent) en Ruth Monas (docent en inhoudelijk adviseur) lieten in deze workshop zien hoe je spreekvaardigheid kan oefenen in de les, hoe je het doel van een spreekoefening bepaalt (en een passende werkvorm kiest) en hoe je vervolgens feedback geeft op de spreekvaardigheid van cursisten. Het ging hierbij zowel om de vorm als om de inhoud. Tijdens de workshop werd vooral de kennis van docenten opgefrist en gedeeld. De deelnemers waren gemotiveerd en er zijn mooie lesopzetten verschillende niveaus en spreekdoelen gemaakt.

Analfabete cursisten herkennen door Annemarie Nuwenhoud
Met de recente instroom van nieuwe groepen vluchtelingen is de samenstelling van de ANT2-klas veranderd. Naast de cursisten die nog helemaal moeten beginnen met het proces van alfabetiseren, zitten er nu ook veel jongere anders-alfabeten en laaggeletterden in de alfaklas. Welke kenmerken en behoeften hebben deze verschillende groepen cursisten, hoe herken je hen en hoe kan je hen als docent het beste bedienen? Na het volgen van de workshop kunnen docenten de verschillende typen alfacursisten beter onderscheiden en aansluiten bij hun talenten en leerbehoeften.

De Mijn Plan-Aanpak: zelfgestuurd en duurzaam leren door Annemarie Nuwenhoud
Hoe zorg je ervoor dat je cursisten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en meer bezig zijn met Nederlands oefenen buiten de les en na afloop van de cursus? De Mijn Plan-aanpak kan hierbij helpen. Deze aanpak is gebaseerd is op technieken uit de coaching, aangepast voor NT2-cursisten. In de workshop van Annemarie Nuwenhoud liet ze aan de hand van een video, die ze maakte bij een groep Taal in de Schoonmaak, zien hoe je cursisten een plan kunt laten maken (voor de korte en lange termijn) en hoe zij elkaar kunnen coachen in het behalen van hun doelen. Na het bekijken van de video deed Annemarie uit de doeken hoe je meer coachend kunt werken als docent, gingen de docenten aan de slag met het oefenen van coaching gesprekken en werden er plannen gemaakt om deze aanpak toe te passen in de les.

Inburgering en TopTaal door Charlotte Bloem en José Glas
Het stellen van realistische doelen is een onmisbaar onderdeel van het inburgeringstraject. Als docent heb je hierbij een essentiële rol. Hoe coach je je cursisten tijdens de cursus en in de individuele gesprekken richting een optimaal traject? Hoe zorg je ervoor dat de cursist een realistisch beeld heeft over zijn toekomstmogelijkheden en daar zo goed mogelijk op wordt voorbereid? In deze workshop bespreken Charlotte Bloem (docent) en José Glas (manager inhoud en ontwikkeling) aan de hand van verschillende casussen, welk traject het meest geschikt is voor verschillende cursisten. Hierin werd uitgediept hoe het lesaanbod van TopTaal aansluit op verschillende behoeften, wat je nodig hebt om advies te geven aan een cursist, hoe het inburgeringsexamen eruit ziet en wat een cursist moet kunnen voor hij hieraan deelneemt. Docenten gingen naar huis met een flinke dosis kennis over hoe inburgering werkt en hoe TopTaal hiermee omgaat.

Cultureel sensitief lesgeven door Natascha Zoutewelle
Als docent is het belangrijk je steeds bewust te blijven van je culturele referentiekader en vanzelfsprekendheden in je communicatiestijl. In deze workshop leerden docenten meer gebruik te maken van de culturele achtergrond van cursisten en beter op ze aan te sluiten in de communicatie. Dit werd gedaan door een interactieve game, waarin ze veel over zichzelf leerden en vooral veel moesten lachen om de manier waarop gecommuniceerd werd. Na dit communicatieve spel werd de koppeling met de lespraktijk gemaakt: hoe pak je het interculturele aspect in de lespraktijk aan en hoe kun je hierin iets van een collega leren? Een stukje bewustzijn is in deze workshop ieder geval gecreëerd.

Afsluiting en evaluatie

De docentenmiddag werd afgesloten met een borrel, waarin een hoop gekletst, gelachen en genetwerkt werd. Het feit dat TopTaal over het hele land verspreid zit, maakt dat docenten en medewerkers elkaar sporadisch zien, maar daar was tijdens deze borrel niets van te merken. Er werd natuurlijk nagepraat over de workshops, maar ook werden er de nodige ervaringen uitgewisseld over methodes, soorten groepen, specifieke cursisten en manieren van lesgeven. Het feit dat de uitgeverijen Coutinho, Boom en KleurRijker aanwezig waren, gaf een goede aanvulling, omdat de genoemde methodes en boeken ingekeken en aangeschaft konden worden. Enkele reacties van aanwezige docenten:

START NU MET JE TAALCURSUS!

Meer informatie? Klik hier